Algemene voorwaarden

Algemeen uitgangspunt

Henriëtte Mees ten Oever deelt via Mees ten Oever Coaching & Consultancy haar inzichten, ervaringen, kennis en observaties in alle aangeboden diensten, overeenkomsten en (website-)informatie (www.meestenoever.nl). Deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn op al deze uitingsvormen van toepassing.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Zowel deze algemene voorwaarden als de privacyverklaring zijn te vinden op de website van Mees ten Oever Coaching & Consultancy onder contact. De privacyverklaring is specifiek van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens conform de richtlijnen van de AVG.

Offertes, overeenkomsten en maatwerkafspraken

Alle offertes van Mees ten Oever Coaching & Consultancy zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen. De offerte is een overeenkomst nadat de klant/opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft getekend en deze is ontvangen door Mees ten Oever Coaching & Consultancy. In de offerte/overeenkomst staan de (maatwerk-)afspraken vermeld die op die overeenkomst van toepassing zijn.

Akkoordverklaring overeenkomst

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de klant/opdrachtgever akkoord met de (maatwerk-)afspraken in de overeenkomst.

Garantie

Mees ten Oever Coaching & Consultancy zal de overeenkomst en aangeboden diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en diensten een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Verzetten of annuleren

Bij het verzetten of annuleren van een gesprek door klant/opdrachtgever langer dan 48 uur voor aanvang (werkweek) van dit gesprek worden geen kosten berekend. Daarna wordt 100% gedeclareerd.

Bij het verzetten of annuleren door klant/opdrachtgever van een andere dienst, zoals een training, workshop, presentatie of adviestraject, zie de overeenkomst.

Overmacht

Indien Mees ten Oever Coaching & Consultancy in de persoon van Henriëtte Mees ten Oever door overmacht, bijvoorbeeld ziekte, de dienstverlening op de vastgelegde datum niet kan verrichten zal in overleg met de klant/opdrachtgever een nieuwe datum worden afgesproken. Eventuele hierdoor ontstane (on)kosten en/of schade voor klant/opdrachtgever/betrokkenen kunnen niet verhaald worden.

Vertrouwelijkheid

Het is vanzelfsprekend dat alle betrokken partijen vertrouwelijk omgaan met dat wat wordt besproken of gedeeld tijdens of in het kader van de overeenkomst.

Alleen in geval van een noodsituatie heeft Mees ten Oever Coaching & Consultancy het recht de vertrouwelijkheid te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten. Dit geldt uiteraard tevens als Mees ten Oever Coaching & Consultancy door een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak daartoe verplicht is.

Betalingsvoorwaarden

Facturering en betaling vindt plaats zoals aangegeven in de overeenkomst. Betaling vindt plaats door de klant/opdrachtgever op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Verzuim van de betaling

Bij het verzuimen van de betaling kan Mees ten Oever Coaching & Consultancy de uitvoering van de overeenkomst stopzetten. Bij het verzuimen van de betaling is de klant/opdrachtgever tevens de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Mees ten Oever Coaching & Consultancy de vordering ter incasso uit handen moet geven is de klant/opdrachtgever tevens de kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.

Donatie

Een eventuele donatie als blijk van dank is uiteraard van harte welkom en wordt in dank aanvaard. Graag bij de overboeking vermelden dat het om een donatie of schenking gaat.

Aansprakelijkheid

De effecten en gevolgen voor klant/opdrachtgever/betrokkenen bij deelname aan de aangeboden diensten, overeenkomsten en/of (website-)informatie is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Mees ten Oever Coaching & Consultancy en Henriëtte Mees ten Oever zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen en/of eventuele schade.

De dienstverlening van Mees ten Oever Coaching & Consultancy is geen vervanging voor behandeling van medische klachten en/of psychische stoornissen, graag daarvoor contact opnemen met de reguliere gezondheidszorg.

Tevredenheid

Mees ten Oever Coaching & Consultancy vindt het erg belangrijk dat al haar klanten, opdrachtgevers en betrokkenen, tevreden zijn. Mochten er vragen, onbegrip of onvrede zijn met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening dan graag zo spoedig mogelijk contact zodat de tevredenheid hersteld kan worden.

Mees ten Oever Coaching & Consultancy
Henriëtte M.J.E. Mees ten Oever
Achillesstraat 99-3
1076 PX  Amsterdam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.